Search
Close this search box.

חמישה טיפים להתמודדות מול שימוע פלילי לקטין

תוכן עניינים

החוק מתייחס באופן שונה לעבריינות קטינים בהשוואה לעבריינות של בגירים. באופן כללי רשויות האכיפה בישראל מתייחסים לעבריינים קטינים באופן סלחני יותר ובגישה חינוכית ושיקומית. הליך שימוע פלילי לקטין הינו חשוב ויכול להיות בעל משמעות עצומה על עתידו של הקטין. מאמר זה יסקור חמישה טיפים להתמודדות מול שימוע פלילי לקטין שמומלץ ליישם במידה ואתם עומדים לקראת ההליך.

 

הוכחת העדר אשמה

הטיפ הראשון לקראת התמודדות מול שימוע פלילי לקטין הוא להיעזר בשרותיו של עורך דין המתמחה בתחום. דרך המלך עבור ביטול כתב אישום של קטין הוא להוכיח את העדר אשמתו בביצוע הפשע. את חוסר האשמה עדיף להוכיח בשימוע לפני המשפט. להרחבה בנושא ניתן לפנות לקבלת ייעוץ אצל עורך דין פלילי בהרצליה לקבלת מידע נוסף.

 

הצגה מלאה של העובדות

על מנת לבטל כתב אישום על העורך דין המייצג להכיר את כלל המקרה ונסיבותיו. כאשר כל פרטי המקרה יוצגו בפניו, הוא יוכל לנקוט באסטרטגיה המשפטית המתאימה ולהביא לביטול של כתב האישום. סיכויי ההצלחה  תלויים כמובן במידת המעורבות בפועל של הקטין בביצוע הפשע ובתפקיד המדויק שאותו הוא מילא במהלך האירוע.

 

קבלת מלוא החומרים מהתביעה

חוק סדר הדין הפלילי באופן עקרוני מאפשר להגנה לקבל את חומרי החקירה רק לאחר שהוגש כתב אישום. בעבירות מסוג פשע נקבע שבמסגרת הליך השימוע הפלילי ההגנה זכאית לקבל את עיקרי חומר הראיות של התביעה על מנת להתכונן להליך השימוע באופן ממצה וראוי. גם בשימוע של קטין הדבר קריטי על מנת שחשוד יוכל להתגונן כראוי.

קבלת החומרים לקראת שימוע עוגנה כבר בפסיקת בית המשפט העליון.  כיום ישנה הנחיה סדורה מטעם היועץ המשפט לממשלה, לאפשר לחשודים או לעורכי דינם לעיין בחומרי הראיות לקראת השימוע. התביעה נדרשת  להעמיד את עיקרי החומרים שאינם חסויים, למעט כאלה העלולים לפגוע בצדדים שלישיים או באינטרס הציבורי.

 

להתנהל בחכמה עם העלאת הטענות

בהליך שימוע פלילי לקטין יש להתנהל בחכמה ולא בפזיזות. חשוב להבין שהתביעה יכולה להשתמש בטענות המועלות על ידי ההגנה לשם, “סגירת חורים” והשלמת כתב התביעה שמגישה הפרקליטות. ייתכנו מצבים בהם במבחינה משפטית אין מקום לקיים את השימוע, שכן המחיר של חשיפת קו ההגנה כבר בשלב השימוע יכולה להזיק לקטין בהמשכו של ההליך.

 

התאמת הטענות לאסטרטגיה המשפטית

את הטענות המועלות בשימוע יש להתאים למטרת ההגנה בתוצאות ההליך.  התביעה יכולה לגנוז את התיק הפלילי של הקטין בגלל היעדר אשמה פלילית, היעדר ראיות מספיקות, היעדר עניין לציבור או בהסדר מותנה. יש להחליט מראש אם הטענות בשימוע מבקשות להראות שאין שום ראיה הקושרת את החשוד לביצועה של העבירה בפועל.

הטענות יכולות להתייחס לנסיבות העניין ולתמוך בטענה כי הן אינן מצדיקות העמדה לדין או המשך של החקירה. בנסיבות מסוימות ניתן לשכנע את התביעה כי מבחינה ערכית, בנסיבות המקרה לא תהיה  תועלת ציבורית בהעמדה לדין. מדובר במצבים בהם ישנן ראיות המצביעות כי הקטין ביצע את העבירות, אולם האינטרס הציבורי לאי העמדה לדין יכול לגבור על כך.

 

החשיבות של עו"ד מומחה לתוצאות ההליך

לסיכום הנושא, על מנת למקסם את תוצאות ההלך ולהביא לשיקום הקטין העומד לדין, מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין פלילי המומחה בעבריינות נוער. יש להציג בפני העורך דין את מכלול פרטי המקרה, על מנת שהוא יוכל לגבש אסטרטגיה משפטית מיטבית עבור הקטין. העורך דין צריך לקבל את עיקרי החומרים מהתביעה בהתאם לכללי הדין ולהחליט לגבי מהות הטענות ומטרתן בהתאם.

חוֹק

מאמרים נוספים

גברת צדק
עורך דין פלילי
מהם דיני משפחה ואלימות?

דיני המשפחה בישראל הם תעלומה עבור אזרחים רבים. רובנו נדע להגיד כי חלקים מדיני המשפחה מסורים לדין תורה ושאר הדינים כפופים לדין האזרחי, נדע שהם

קרא עוד »