Search
Close this search box.

4 דרכים לבטל חוזה מכירת דירה

תוכן עניינים

אחד השלבים הסופיים בתהליך מכירת הדירה הוא חתימה על חוזה מכירת הדירה, באופן המסכם ומגדיר היטב את תנאי המכירה והעברת התשלומים. כיבוד חוזים הוא עיקרון יסודי בדיני החוזים, ויחד עם זאת, ישנן מספר דרכים בעזרתן ניתן לבטל באופן חוקי את חוזה מכירת הדירה

 

חוזה מכירת דירה

תהליך מכירת הדירה הוא תהליך ממושך ומורכב, הן בשל המחיר הממוצע הגבוה של עסקאות הנדל"ן והן בשל התהליך עצמו, הכולל פרסום, אירוח קונים פוטנציאליים בדירה ועוד. אחד השלבים הסופיים של תהליך מכירת הדירה הוא, עריכת חוזה מכירת הדירה, חוזה אותו חשוב ומומלץ לבצע עם עו"ד מקרקעין מקצועי ומנוסה בתחום – פרטים כאן.

חוזה מכירת הדירה מגדיר למעשה את תנאי המכירה וכן את המועדים הספציפיים בהם יועברו התשלומים בגין הנכס הנמכר ומהווה למעשה חוזה משפטי מחייב בין הצדדים, אשר כל סטייה מהתנאים המוסכמים בו, עלול לגרור אחריו קנסות וריביות שונות. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן לבטל את חוזה מכירת הדירה באופן חוקי.

 

כיצד ניתן לבטל את חוזה מכירת הדירה?

כיבוד החוזים הוא עיקרון יסודי בדיני החוזים, אך כפי שנראה להלן, ישנם מקרים יוצאי דופן בהם ניתן לבטל את חוזה מכירת הדירה:

 

  • הפרה יסודית של החוזה

במקרה של הפרה יסודית של החוזה, ניתן לבטל את חוזה מכירת הדירה. הפרה יסודית של החוזה תחשב ככזו במקרים בהם לאדם הסביר לא הייתה האפשרות לחזות את ההפרה ותוצאותיה ובמידה והייתה אפשרות כזו, היה נמנע מלהתקשר בחוזה.

 

  • חוזה הנוגד את החוק

ככל ובחוזה קיים סעיף הנוגד את החוק, כמו לדוגמה התניית המכירה בעזרתו של המוכר להעלים מיסים, תחשב כחוזה הנוגד את החוק, באופן המהווה עילה לביטול החוזה.

 

  • טעות או הטעייה

במידה וחלה טעות, שלא ניתן לתקנה ולקיימה, הנובעת מהצגת מידע שגוי ו/או הסתרת מידע, הרי שמדובר בעילה לביטול חוזה מכירת הדירה.

 

  • כפייה / עושק

כאשר החוזה נחתם שלא בהסכמה מלאה ומדעת של אחד הצדדים (דבר אותו יש להוכיח מבחינה משפטית), ניתן יהיה לבטל את חוזה המכירה.

 

השלכות ביטול החוזה

בכל אחד מהמקרים הללו, הרי שעומדת לנו הזכות לבטל את חוזה מכירת הדירה, אך כדאי לדעת כי לביטול החוזה קיימות השלכות משפטיות ולכן, יש לוודא כי אכן קיימת עילה מוצקה לביטול החוזה ולהגיש תביעה לביטול החוזה בהתאם.

 

פיצוי כספי בגין ביטול חוזה מכירת דירה

ככל ובית המשפט פסק כי חוזה המכירה אכן בטל, הרי שניתן יהיה לתבוע פיצוי על הנזק שנגרם. במסגרת תביעת פיצויים בגין הנזק שנגרם מביטול החוזה, יש להוכיח את שיעורו והיקפו המדויק של הנזק שנגרם ושמדובר בתוצאה מסתברת של ההפרה.

 

לסיכום

קיומם של החוזים על ידי הצדדים החתומים, הוא עיקרון מנחה בדיני החוזים ויחד עם זאת, ישנם מספר דרכים לבטל את חוזה המכירה, כמו במקרים של הפרה יסודית, חוזה הנוגד את החוק, טעות או הטעייה וחתימה על החוזה מתוך עושק או כפייה.

לבטל חוזה מכירת דירה

מאמרים נוספים